Bank Spółdzielczy

Zmiany regulaminowe

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Skórczu, działając na podstawie § 129 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, oraz na podstawie § 107 ust. 1 pkt 5 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” zwanych dalej „Regulaminem”, dokonuje zmiany tych Regulaminów,
a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 20 grudnia 2018 roku.

 

Zmiany wprowadzone w Regulaminie dostosowują postanowienia Regulaminu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075), uchwaloną w celu implementacji (wdrożenia) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) poprzez:

  • wprowadzenie postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania oraz nowego środka identyfikacji elektronicznej (aplikacji mobilnej token SGB) i wycofania z oferty tokena sprzętowego;
  • zmianę postanowień w zakresie reklamacji i terminów rozpatrywania reklamacji;
  • zmianę postanowień w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze, oraz wprowadzenie postanowień w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i funkcjonalności.

 

Treść nowego, obowiązującego od dnia 20 grudnia 2018 roku Regulaminu dostępna będzie w oddziałach Banku.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywał będzie Państwa od dnia 20 grudnia 2018 roku.

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

Zapraszamy do oddziałów BS Skórcz. Adresy oraz dane kontaktowe placówek zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.bsskorcz.pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 22:00,  pod numerem 800 888 888 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora) lub adresem e-mail: call.center@sgb.pl.

 

Z poważaniem

Zarząd Banku

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.
Aktualne Oferty Specjalne