Bank Spółdzielczy
  • BFG
  • O Banku >

BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym Skórcz objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:

jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

osób fizycznych,
osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

Skarbu Państwa, instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę

Dokumenty do pobrania

Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.