Bank Spółdzielczy
 • Udziałowcy

Udziałowcy

Kto może zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Skórczu może być:
1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba prawna

Jakie warunki należy spełnić by zostać członkiem Banku?

W kilku słowach: Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji. Należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 złotych oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 (jeden) udział w wysokości 600,00 złotych. Członek Banku może posiadać maksymalnie 30 udziałów, nie więcej jednak niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Prawa członka Banku m.in. to:

 • branie udziału w:
  a) Zebraniach Przedstawicieli,
  b) Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
 • do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 • do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku
 • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
 • do udziału w nadwyżce bilansowej

Obowiązki członka Banku:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowany udział
 • stosować się do postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku
 • troszczyć się o dobre imię Banku i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku i zapobiegać marnotrawstwu i działaniu na szkodę Banku
 • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji
 • wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów

W jaki sposób może ustać członkostwo?

 • na skutek wystąpienia z Banku,
 • wykreślenia z rejestru członków Banku,
 • wykluczenia z Banku,
 • śmierci członka Banku

Każdy z członków Banku może otrzymać Kartę Członka Banku Spółdzielczego w Skórczu. Karta potwierdza status członkowski i wydawana jest bezpłatnie. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na tej stronie.

Przypominamy, że nabycie udziałów to zaangażowanie właścicielskie, które wiąże się z ryzykiem związanym z brakiem objęcia systemem gwarantowania a także ryzykiem nieotrzymania oprocentowania udziałów i ryzykiem wstrzymania wypłaty udziałów.

Zapraszamy osoby zainteresowane przystąpieniem do grona członków Banku Spółdzielczego w Skórczu do kontaktu z najbliższą placówką Banku.

   
  Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail podany w formularzu środkami komunikacji elektronicznej informacji takich jak oferty i informacje handlowe przez administratora danych tj. Bank Spółdzielczy z siedzibą w Skórczu, ul. Główna 40 A, 83-220 Skórcz. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora w dostarczaniu informacji handlowych. Dane podane w formularzu przechowywane będą do momentu przesłania indywidualnej prośby o ich usunięcie.
  Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak też że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

       
  Drukuj ofertę Zapytaj o ofertę
  Umów się na spotkanie w 2 minuty Zaprosimy Cię do najbliższej placówki i odpowiemy na wszelkie pytania.